Regulamin imprezy

Możliwość komentowania Regulamin imprezy została wyłączona

Dni Fantastyki Militarnej – Fury Player Strike 2019

Regulamin

 1. Każdy uczestnik Dni Fantastyki Militarnej – Fury Player Strike 2019 (zwanego dalej FPS) wkraczając na teren imprezy akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się jednocześnie przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie osoby uczestniczące w FPS’ie mają obowiązek zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać treści niniejszego regulaminu. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia Fantastyki Militarnej (zwanego dalej Organizatorem) i/lub jego członków.
 3. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu FPS’u
 4. Regulamin dostępny będzie:
   1. w oficjalnym wydarzeniu na Facebook’u: https://www.facebook.com/DniFantastykiMilitarnej
   2. na terenie Muzeum Miejskiego Sztygarka.
 5. FPS odbywa się na terenie Muzeum Miejskiego Sztygarka przy ulicy Legionów Polskich 69 w Dąbrowie Górniczej i na terenie okalającym je, w dniach 21-22 czerwca 2019r.
 6. Wstęp na teren imprezy i wszelkie jego atrakcje jest bezpłatny.
 7. Na terenie FPS’a uczestnicy mogą przebywać w następujących godzinach: Piątek: 16:00 – 23:00.
  Sobota: 9:00 – 20:00
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na ciele, mieniu i umyśle.
 9. Osoby niepełnoletnie chcące brać udział w konkursie strzelniczym zobowiązane są przedstawić przy zapisach i posiadać przez cały czas trwania konkursu zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie wraz z jego kontaktowym numerem telefonu.
 10. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.
 11. Zabronione jest wnoszenie na teren FPS’a:– broni w rozumieniu obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji;– uzbrojonej broni pneumatycznej (ASG, paintball);– amunicji do wyżej wymienionych;

  – uzbrojonej broni białej;

  – broni treningowej;

  – materiałów wybuchowych;

  – substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych.

 12. Przedmioty wymienione w pkt. 11 wolno wnosić w porozumieniu z Koordynatorem Programu, jeśli są niezbędne do przeprowadzenia punktu programu.
 13. Podczas trwania FPS’u zabronione jest kierowanie broni czy jakiegokolwiek niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielił na to wyraźną zgodę (np. podczas pozowania do zdjęć).
 14. Uczestnicy FPS’u są zobowiązani do zachowania czystości i porządku na jego terenie.
 15. Na terenie FPS’u obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz całkowity zakaz palenia.
 16. Na terenie FPS’u obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania wszelkich środków odurzających i psychotropowych.
 17. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub psychotropowych zostaną niezwłocznie usunięte z terenu FPS’u.
 18. Każdy uczestnik FPS’u zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom Organizatora.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poczynione przez uczestników FPS’u. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.
 20. Wszystkie materiały reklamowe, których obecność na konwencie nie została uzgodniona z Organizatorem imprezy, zostaną z terenu FPS’u usunięte wraz z rozprowadzającymi je osobami. Osoby te zostaną obciążone kosztem naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania.
 21. Osoby przeprowadzające punkty programu (zwane dalej Prelegentami) zobowiązane są do oddania sali prelekcyjnej w stanie, w jakim została im wydana. W przypadku rażących uszkodzeń sali podczas jej wydawania, Prelegenci zobowiązani powiadomić o tym Organizatora.
 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie utożsamia się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników (w tym Prelegentów) podczas trwania konwentu.
 23. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren strzelnicy zorganizowanej podczas FPS’u.
 24. Każdy uczestnik FPS’u zobowiązany jest do traktowania pozostałych uczestników z szacunkiem. Nękanie fizyczne lub słowne może skutkować usunięciem z Imprezy i zgłoszeniem do odpowiednich służb.
 25. Na terenie FPS’u obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności politycznej, w szczególności kampanii wyborczych i agitacji politycznej. Osoby, które nie będą przestrzegać tego zakazu, mogą zostać usunięte z terenu FPS’u.
 26. Zasady dotyczące korzystania ze strzelnicy ASG umieszczone są w odrębnym dokumencie i udostępnione zostaną:
  1. W wydarzeniu na Facebook’u: https://www.facebook.com/DniFantastykiMilitarnej
  2. W miejscu Imprezy.
 27. Organizator zastrzegają sobie prawo rozszerzenia tego regulaminu, bez podania uzasadnienia.
 28. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do używania wizerunków uczestników (zdjęcia, video i inne) w celach promocyjnych bez konsultacji z zainteresowanymi osobami, mając na uwadze ich dobro i godność osobistą.